Home » จป คือ บุคคลที่คอยช่วยกำกับดูแลในด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร

จป คือ บุคคลที่คอยช่วยกำกับดูแลในด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร

by info
706 views
1.จป คือบุคคลที่คอยช่วยกำกับดูแลในด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร

จป. มีหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ของแต่ละองค์กร

 • จป. คือ บุคคลที่คอยช่วยกำกับดูแลในด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์กรให้เกิดความปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุซึ่งบุคคลนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกพื้นที่ขององค์กรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจะต้องส่งลูกจ้างไป อบรม จป. เพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่ง จป. นั้นมีหลายระดับ
 • จป. วิชาชีพ คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นตำแหน่งที่กฎหมายได้กำหนดบังคับให้นายจ้างต้องมี ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การไฟฟ้า การประปา โรงแรม โรงพยาบาล งานเหมืองแร่และถ่านหิน ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน
 • จป. วิชาชีพ คือ เค้ามีความจำเป็นในแต่ละองค์กรมากแค่ไหน? จากข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ซึ่ง ระบุถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ 5 ระดับ

ระดับของ จป.อาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

2.กำหนดสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับต้องมี จป.

กำหนดสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับต้องมี จป.

 1. การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
 2. การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่งดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
 3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
 4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
 5. สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. สถานพยาบาล
 9. สถาบันทางการเงิน
 10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
 11. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
 12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
 13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม ข้อ 1) ถึง 12)
 14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

3.หน้าที่การทำงานของ จป.วิชาชีพ หลักๆนั้นมีดังนี้

หน้าที่การทำงานของ จป.วิชาชีพ หลักๆ นั้นมีดังนี้

 • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 • เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

สำหรับใครที่สนใจงานด้าน จป. วิชาชีพ จำเป็นที่จะต้องมีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าะดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า โดยสามารถตรวจสอบสถาบันทางการศึกษาที่เปิดสอนได้จาก jorporthai.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by gf-glutenfree