Home » ความสำคัญของการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี

ความสำคัญของการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี

by info
307 views
1.ความสำคัญของการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ให้กับพนักงาน สำคัญอย่างไร

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลาไหนที่ในโรงงานของเรานั้นจะเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ นายจ้างควรจัดให้ลูกจ้างทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีตามกฎหมาย

ขั้นตอนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จะต้องมีการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อวางแผนการ ดําเนินงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดแบ่งทีมงานผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ ให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดข้ึนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสถานประกอบกิจการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน โดย ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

เมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟนั้น จึงเป็นที่มาของบทความนี้ การซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่พนักงานภายในบริษัทต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะซ้อมหนีไฟปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง และไม่ใช่แค่การซ้อมหนีไฟเท่านั้น บางบริษัทยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2.วัตถุประสงค์ของการซ้อมหนีไฟ

วัตถุประสงค์ของการซ้อมหนีไฟ

 1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
 2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 3. เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
 4. เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

ข้อแนะนำในการซ้อมหนีไฟ

 1. รู้จัดจุดรวมพล
 2. แนะนำป้ายเซฟตี้ ป้ายเส้นทางหนีไฟ ให้กับพนักงานรับรู้
 3. แนะนำให้พนักงานได้รู้ถึงบันไดหนีไฟ ช่องทางหนีไฟ
 4. แนะนำข้อปฏิบัติในการหนีไฟตามช่องทางหนีไฟต่างๆ
 5. แนะนำการใช้งานถังดับเพลิง
 6. ซ้อมขั้นตอนการหนีไฟ

3.อพยพพนักงานทุกคนมายังจุดรวมพล ยังช่องทางต่างๆ

ขั้นตอนการหนีไฟ

 1. จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ เปิดเสียงกริ่งเตือนภัย
 2. อพยพพนักงานทุกคนมายังจุดรวมพล ยังช่องทางต่างๆ
 3. สำรวจเพื่อนพนักงาน และปฐมพยาบาล
 4. สุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง คือ การอย่าวางสิ่งของขวางเส้นทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ และต้องหมั่นตรวจเช็คเส้นทางหนีไฟเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเส้นทางนั้นใช้งานได้

เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by gf-glutenfree