Home » ข้อสำคัญของการเลือกตั้ง คปอ. คืออะไร

ข้อสำคัญของการเลือกตั้ง คปอ. คืออะไร

by info
264 views
1.ข้อสำคัญของการเลือกตั้ง คปอ. คืออะไร

ข้อสำคัญของสถานประกอบการที่ต้องมีการเลือกตั้ง คปอ. คืออะไร

กฎกกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 หมวด 2 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการได้กำหนดไว้ว่าสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวน

ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการนั้นต้องประกอบด้วยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นประธานกรรมการความปลอดภัยผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและผู้แทนลูกจ้างเป็นกรรมการความปลอดภัยกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาให้นายจ้างแต่งตั้งจากลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งในข้อนี้ก็สามารถแต่งตั้งได้เลย

กรรมการผู้แทนลูกจ้างให้มาจากลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างระดับบังคับบัญชาเลือกกันเองซึ่งคำว่าเลือกกันเองสามารถทำได้หลายรูปแบบอาจจะใช้วิธีการยกมือโหวตเลือกผ่าน QR Code หรืออาจจะใช้วิธีการเลือกตั้งเหมือนที่ผ่านมา

2.วิธีการเลือกตั้ง คปอ. นั้น มีวิธีการเหมือนการเลือกตั้งทางการเมือง

1. วิธีการเลือกตั้ง คปอ. ทำอย่างไร

วิธีการเลือกตั้ง คปอ. นั้น มีวิธีการเหมือนการเลือกตั้งทางการเมือง ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่ไม่ต้องการลงสมัครรับเลิอกตั้ง 3 – 5 คน เป็นคณะกรรมการโดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างดังกล่าวทราบ และติดประกาศรายชื่อคณะกรรมการให้ทราบโดยทั่ว ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง
  • คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกตั้ง ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ปิดประกาศรายชื่อ โดยต้องกำหนดวันและเวลาให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง ยื่นใบสมัครภายในระยะเวลา 3 – 5 วัน นับจากวันประกาศรับสมัคร โดยลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคน มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง
  • ลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคน รวมทั้งลูกจ้างที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ประกาศไว้ ให้ดำเนินการเลือกตั้งต่อไป โดย
  • ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร
  • ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
  • ให้นายจ้างจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนในสถานประกอบกิจการเป็น 2 ชุด ส่งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 1 ชุด ก่อนวันเลือกตั้ง อีก 1 ชุด ปิดประกาศให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการนับคะแนนเสียงทั้งหมดโดยเปิดเผยทันที เมื่อนับเสร็จให้ประกาศผล และจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด ไปจนถึงผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด ถ้าคะแนนเท่ากันให้จับสลาก ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดตามลำดับเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ที่เหลือให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้
  • คณะกรรมการเลือกตั้ง ต้องแจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้างทราบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเลือกตั้ง
  • ในกรณีที่กรรมการผู้แทนลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ลูกจ้างที่ได้คะแนนเสียงในลำดับถัดไปแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ที่พ้นตำแหน่งไป ถ้าไม่มีลูกจ้างในบัญชีสำรอง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง

3.การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความปลอดภัย ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

2. คปอ.มีวาระเท่าไหร่

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความปลอดภัย ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งหากมีคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบ 2 ปี คณะกรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน ให้มีวาระเท่ากับคณะกรรมการคนก่อนที่พ้นจากตำแหน่งไป โดยหากคณะกรรมการดำรงตำแหน่งครบ 2 ปีแล้ว สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้

3. การเลือกตั้ง คปอ. มีความสำคัญอย่างไร

การเลือกตั้ง คปอ. แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ซึ่งหากสถานประกอบกิจการจัดให้มีการเลือกตั้ง คปอ. และมีผู้ให้ความสนใจสมัครรับสมัครเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก นั่นบ่งบอกให้เห็นว่า พนักงานให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย และต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ เพราะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทในเรื่องความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการเป็นอย่างมาก และการที่เราเลือกผู้ที่ได้คะแนนเสียงมาก มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีฐานเสียงมาก สามารถเข้าถึงพนักงานส่วนใหญ่ได้ ซึ่งเมื่อมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแล้ว ย่อมสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารในเรื่องความปลอดภัย ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้เป็นอย่างดี

สรุป

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยประธาน กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง และกรรมการผู้แทนลูกจ้าง มาจากการเลือกกันเองของลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ซึ่งการเลือกกันเอง อาจจะใช้วิธีการเลือกตั้งตามที่กล่าวมา หรืออาจจะใช้วิธีอื่น ตามสถานประกอบกิจการเห็นสมควร แต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือเพื่อขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by gf-glutenfree